Оперативен лизинг на автомобили

Често задавани

1. Каква е разликата между оперативен и финансов лизинг?

При финансовият лизинг наред с правото на ползване, лизингополучателят поема също част от рисковете на собствеността и се възползва от някои права. От счетоводна гледна точка финансовия лизинг се признава едновременно като актив и като задължение (за лизингови вноски) в счетоводния баланс, докато оперативния лизинг се третира като оперативен разход в отчета на приходите и разходите и не влияе на баланса.

2. Имам ли право на ползване на данъчен кредит, когато имам договор за оперативен лизинг?

Право на приспадане на данъчен кредит е налице, когато са налице две условия: първо, няма прехвърляне на рисковете и изгодите от собствеността на автомобила и второ, когато сбора от сумите на лизинговите вноски без лихвата е значително по-нисък от пазарната цена на автомобила. В тези случаи договорът за оперативен лизинг по същността си се смята за приравнен договор за наем т.е. налице е доставка на услуга, а не на стока, и регистрирано по ЗДДС лице може да ползва данъчен креди както за автомобила, така и за горивото и разходите за експлоатация. Ако наетият автомобил се ползва за лични нужди и е ползвано право на данъчен кредит за него, предоставянето му се счита за възмездна доставка на услуга и е редно да се начисли данък с Протокол за начислен данък Уикенд.

3.Мога ли да пътувам в чужбина с кола на оперативен лизинг?

Има такава възможност, но за целта трябва да се направи предварителна заявка, по която се изготвя евентуана оферта. Забранено е излизането на автомобила извън България без разрешение от Наемодателя

4. Дължа ли такса за кандидатстване за оперативен лизинг и в какъв срок ще получа отговор?

Вие не дължите такса за кандидатстване и изготвяне на оферта. Вашето запитване ще бъде разгледано в най-кратки срокове и ще получите оферта спрямо Вашите нужди до няколко работни дни.

5. Трябва ли да уведомя Top Lease в случай на щета?

Да, задължително трябва да уведомите Top Lease при настъпването на такава ситуация. При контакта с нас служител ще получите инструкции какви процедури трябва да предприемете.

6. Какъв е максималният лизингов период при оперативен лизинг?

Максималният период е 5 години.