Оперативен лизинг от Toplease.bg

Оперативен лизинг от Топлийз

Оперативният лизинг от Топлийз Ви предлага възможността да използвате автомобил за срок изцяло по Ваш избор, без да придобивате собственост върху него и без да се ангажирате с реализацията му след срока, за който той ви е бил необходим. Оперативният лизинг от Топлийз е подходящ и предназначен преди всичко за фирми и представлява изключително удобно решение за планиране на разходите чрез фиксирани месечни вноски, ниска отговорност към използваните автомобили, нулеви допълнителни разходи за поддръжка и същевременно данъчни ползи.

Какви са предимствата на Оперативен лизинг от Топлийз?

 • Винаги имате на разположение нов, надежден и сигурен автомобил
 • Вие избирате автомобила съобразно вашите предпочитания за марка, модел, двигател, цвят, екстри и т.н., и той се поръчва от официален вносител специално за Вас
 • Можете да организирате автопарка си с най-подходяшите автомобили за Вас и Вашите служители, без да се съобразявате и ограничавате от марките и моделите, тъй като ние работим с всички вносители на нови автомобили
 • Вие решавате за какъв срок да се обвържете с конкретен автомобил, като възможностите на договорите за Оперативен лизинг от Топлийз са от 12 до 60 месеца
 • Не се заплаща предварително автомобила, както е при директната покупка, и по този начин не се намалява капитала на фирмата Ви
 • Нямате пъвоначална вноска, както е при финансовия лизинг, и не блокирате никакви парични средства
 • Не изискваме допълнителни финансови гаранции, ипотека, както и не се поемат рискове от обвързване със заеми
 • Плащаните месечни лизингови вноски представяте за наем като текущи разходи за външни услуги
 • Намалявате обема на данъците на Вашата фирма чрез ежемесечно приспадане на лизинговите вноски от облагаемите Ви приходи
 • Лизинговите вноски са месечни и еднакви за целия срок на договора, без да зависят от външни фактори като по този начин Вие можете много добре да планирате разходите си в перспектива
 • Пълната сервизна поддръжка и обслужване се организира от Топлийз и на Вас не ви се налага да търсите, договаряте и купувате резервни части, масла и гуми, и съответно да имате непредвидени разходи
 • Няма шанс автомобилът Ви да остане незастрахован или без гаранция заради пропуснат сервизен преглед, защото за спзването на всички срокове се грижим ние
 • Топлийз се ангажира да Ви предостави безплатно заместващ автомобил, ако се налага Вашия да остане за по-дълго време в сервиз, и по този начин бизнеса Ви не се възпрепятства
 • След края на договора за Оперативен лизинг от Топлийз нямате никакъв ангажимен за реализацията на този автомобил или допълнителни разходи, за да го придобиете на Ваше име, препродадете, сервизирате и т.н., а можете просто да си поръчвате нов
 • При сключен договор за Оперативен лизинг от Топлийз имате възможност да ползвате автомобили от автопарка на TOP Rent-A-Car на преференциални цени в моменти, когато бизнеса Ви го налага, и имате нужда от допълнителни автомобили за по-кратък срок

Вижте пълните Условия за Оперативен лизинг от Топлийз...
Oперативен лизинг срещу финансов лизинг

Фирмите често избират да вземат на лизинг дългосрочни активи вместо да ги купуват, по различни причини - данъчните облекчения са по-големи за лизингодателя от наемателя, лизинга предлага повече гъвкавост по отношение на адаптиране към промените в технологиите и нуждите на компанията. Лизинговите плащания създават един и същ вид задължение, като лихвените плащания по дългове и трябва да се разглеждат в същата светлина. Ако една фирма може да има на лизинг значителна част от активите си ,един прочит на баланса ще даде много подвеждаща информация за финансовата мощ на компанията. Ето защо, са разработени счетоводни правила, които да принудят фирмите да разкриват размера на техните задължения в балансите си.

Има два начина на осчетоводяване на лизинг. При оперативния лизинг, лизингодателят (или собственик), прехвърля само правото на ползване на собственост на лизингополучателя. В края на лизинговия период, лизингополучателят връща собствеността на лизингодателя. Тъй като лизингополучателя не поемат риска на собственост, разходите за лизинг се третират като оперативен разход в отчета на приходите и разходите и лизингът не влияе на баланса.

При финансовият лизинг, лизингополучателят поема част от рисковете на собствеността и се радва на някои от ползите. Следователно, при сключен финансов лизинг, той се признава едновременно като актив и като задължение (за лизингови вноски) в баланса. Фирмата едновременно претендира за амортизация на активите всяка година и удържа разходи за лихви на лизинговото плащане в края годината. Като цяло, при финансовият лизинг разходите се признават по-рано, отколкото при оперативният лизинг.

Тъй като фирмите предпочитат да „държат на разстояние” разходите за лизинг от отчетите и понякога също така да отлагат някой разходи, е изключително варжно фирмите да докладват за всички договори за наем и оперативен лизинг. Един лизинг следва да се разглежда като финансов, ако лизингодателя, прехвърля на наемателя (лизингополучателя) всички ползи и рискове свързани със собствеността върху актива. Прехвърлянето на собствеността на лизингополучателя трябва да стане в края на срока на договора за лизинг. Срокът на лизинга трябва да покрива по-голямата част от амортизационния срок на актива.

Лизингодателят използва същите критерии за определяне на това дали договорът е за финансов или оперативен лизинг и води сметките по съответния начин. Когато един лизингов договор се класифицира като договор за финансов лизинг сегашната стойност на разходите се третира като пасив, а лихвата се отчита в тази сума и са показва като част от отчета за приходите и разходите. От практическа гледна точка, обаче промяната на оперативен лизинг като финансов, може да увеличи пасивите в баланса значително, особено за фирмите в сектори, които имат значителни оперативни лизингови договори.

От данъчна гледна точка, лизингодателят може да претендира за данъчни облекчения на наетия актив само ако е под формата на оперативен лизинг, въпреки че за приходите се използват малко по-различни критерии за определяне на това дали договорът за наем е оперативен лизинг.

Когато един лизингов договор се класифицира като оперативен лизинг, разходи се третират като оперативни разходи и оперативният лизинг не се появява като част от капитала на фирмата. Конвертирането на разходите по оперативният лизинг в еквивалентната им стойност като пасиви е разбираемо.

Имайте предвид, че разходите по финансовият лизинг се отчитат във финансовите отчети, но съществена разлика от оперативният лизинг е, че текущата стойност на плащанията по финансовият лизинг се изчислява с помощта на стойността на дълга по време на стартирането на ангажимента за финансов лизинг и не се коригира при промяната в пазарните цени.

източник: Capital Resources LLC